English    
  תרופות בסל הבריאות      
  תרופות ללא מרשם לשיווק כללי   שם מסחרי  
  תרופות חדשות   מרכיב פעיל  
  תרופות מבוטלות   שם יצרן  
  תרופות וטרינריות   שם בעל רישום  
  תרופות ציטוטוקסיות   ATC  
  עדכונים בשימוש בתרופה      
     
     
     
     
     
         
  ייתכן כי חלק מהנתונים במאגר אינם מלאים או אינם מדויקים, 
  לפיכך אינם יכולים לשמש מסמך רשמי.
  במקרה הצורך ניתן לפנות לאגף הרוקחות או לבעלי הרישום של התכשיר לקבלת מידע רשמי.
         

© Copyright 2016. The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל . 2016 כל הזכויות שמורות ©