11/02/2016 : מעודכן לתאריך 

תמרוקים

אגף הרוקחות

משרד הבריאות

 

: שם  

: יבואנים  
 :יצרנים  
 


להלן מאגר התמרוקים להם ניתן רשיון לשיווק במדינת ישראל 


 :למידע נוסף בנושא תמרוקים 
מושגים    

 :הערות ושאלות ניתן להפנות למזכירות מדור תמרוקים בדוא"ל 
Call.habriut@moh.health.gov.il 
  

© Copyright 2016. The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל . 2016 כל הזכויות שמורות ©