reshet_links.gif (45 bytes)
reshet_links.gif (45 bytes)
home_pict_top.gif (1277 bytes)
    ןוירהו תוינימ ,תויגולוקינג תויעבםירגבתמ תואירב - רפס 
תינימ הייטנו תינימ תוהז
םירוענה ליגב ןוירה
העינמ יעצמא
ןוירה תוקספה
האירונמסיד
ןוירה תוקספה
Pregnancy Termination
 
דירפטוג היבליסו יטלפ יבצ

 
יללכ
ץועייל תונופה תונבה בור .ירבשמו השק בצמ אוה תורגבתמ לצא ןנכותמ יתלב ןוירה
תורענל ןוירה תוקספה 1500 -כ לארשיב ויה 1999 תנשב .ןוירהה תא קיספהל תוטילחמ
ותואב תורענ 1000 לכל 9.6 לש רועיש והז ,(תואושנ ןהמ דאמ ןטק קלח)19-15 ליגב
.("םירוענה ליגב ןוירה" האר) .ליג
הרקמב תצלמומו תלבוקמה הטישה איה (12 עובשה דע) ןושארה שילשב ןוירה תקספה
תקירס י"ע תועובשב ןוירהה ליג תא קיודמב אדוול שי .ןוירה קיספהל ךרוצ םייקש
.ןורחאה תסווה דעומ יפל קר אלו (דנואס ארטלוא) לוק-לע
 
 
:ןוירה תקספהל תוירשפא םיכרד יתש תומייק
 
ןוטסירפפימ ירודכ י"ע ןוירה תקספהל יתפורת לופיט
(Mifegyne=mifepristone, RU 486).
 
 
.(suction) הביאש י"ע תיגרוריכ תוברעתה

.תורענה תושרל ודמעי תויצפואה יתשש ידכ תיברמה תוריהמב ןוירהה תא ןחבאל בושח
,12-ה עובשה דע ישישה עובשהמ הביאשו יעיבשה עובשה דע תצלמומ תיתפורתה הטישה
.תמדקומ הדיל (23-ה עובשה דע) ןכמ רחאלו

 
 
תיתפורתה הטישה
ינטלוקל רשקנה ,(דיאורטס-רונ גוסמ רישכת ,ןוטסירפפימ) תרחמלש הלולגה
הלוע ףסונב .ןורטסגורפה י"ע ןוירהה תרימש תא קיספמו ומוקמ תא ספות ,ןורטסגורפה
.prostaglandin dehydrogenase E םיזנאה תוליעפ בוכיע ךות ןידנלגטסורפה זוכיר
לולכמ לש הרישנו תופלקתהו םחרה תויוצווכתה תוחתפתמ ךכמ האצותכ
םע בלושמ לופיטה ללכ ךרדב .ןטקה רבועה םע ןוירהה קשו הילשה ,האודיסדה-ןוירהה
דח הנמ .םחרה תויצווכתה תא ריבגמה ,E1 ןידנלגטסורפ לש גולנא ,misoprostol
95%-ב ןוירה תקספהב הליעי ,הפה ךרד תונתינה ,הלא תופורת יתש לש תימעפ
2-1 ךשמנה יקיתרנ םומידו ףלוח ןטב באכ ןה תוירקיעה יאוולה תועפות .תולפוטמהמ
הרשוא הטישה .ןוירהל םינושארה םימיה 49 דע שמתשהל ןתינ וז הטישב .תועובש
.1999 תנשב לארשיב

 
 
תויגרוריכ תוטיש
ףלקל התרטמ .(המדרה תוטיש רפסמ שי) המדרהב תישענ וז תיגרוריכ הלועפ
הכותבש ,הבועמה םחרה תיריר תא ללוכה םחרה ללח ןכות לכ תא ןקורלו
.רבועה קשו הילשה - ריעצה ןוירהה שרתשה
תבאוכ וז הלועפ .םחרה ראווצ תלעת תא ביחרהל ךרוצ שי ללחל עיגהל ידכ
ודוקפתב עוגפל אל ידכ הגרדהב תישענ הבחרהה .המדרהב תישענ ןכלו
רחאל .הדילל דע םחרה רגוסו רמושכ ,םיאבה תונוירהב ,םחרה ראווצ לש
ףלקמו באושה (suction) הביאש רוניצ םחרה ללחל םיסינכמ המיאתמ הבחרה
תורשפא תא דאמ הניטקמ וז הלועפ .ריעצה ןוירהה הכותבו תירירה תא
,דח רישכמב םישמתשמ ויה רבעב .ןוירה תקספה לש םירחואמה םיכוביסה
ומרגש תוקלצ תורצונ ויה םיתיעלו תירירה לכ תא ףלקל ידכ ,תדרגמה
.םירחואמ םיכוביסל
יא לש השוחת ,םומיד טעמ ללכ ךרדב שי הביאש י"ע םחרה תקרה רחאל
הלועפה לכ .םחרה לש רוזאה ,ןטבה ילופישב םומע באכ וליפאו תוחונ
.םילוחה תיבב דחא זופשא םוי לש תרגסמב תישענ וזה
וז הפוקתב .ןוירהה תקספה רחאל תועובש 6-4 ללכ ךרדב עיגמ תסווה
.ףסונ יוצר אל ןוירהמ ענמיהל דציכ הגוז ןבו הרענל ץילמהלו ךירדהל שי
תקספה תא תוחדל לבוקמ ןוירה לש תועובש 14 רחאל קר ררבתמ ןוירהה יוליגו הדימב
םירמוחב שומיש י"ע תישענ וז הלועפ .תמדקומ הדילל םורגל זאו 18-16 עובשל ןוירהה
קיתרנה ךותל וא/ו דירוול תופורת .םחרה ראווצ תא םיביחרמו (קיתרנה ךרד םינתינה)
םע ןוירהה קש לכ תא טולפלו (הדילב ומכ םיריצ) ץווכתהל םחרל תומרוג םחרה ראווצו
רדחב הדירג י"ע הלועפה תא םילשהל ךרוצ שי המלש האצי אל הילשה םא .הילשהו רבועה
.םימי 2-1 םילוח תיבב זופשא תבייחמ וזכ הלועפ .חותינ

 
 
םייקוח םיטביה
רושיא רחאל קר ,תוטישה יתשב ,ןוירה תקספה רובעל ןתינ לארשי תנידמ יקוח יפל
תונפל 18 ליגל תחתמ הרענל רשפאמ קוחה .רכומ יאופר דסומ לש ןוירה תקספהל הדעו
יאופר תורשל התוא תונפהל לוכיש םרוג לכ וא אפור ,ס"היב תוחאל ,יאופר תורשל
תא עצבל תושר שי אפורל .םיסופורטופאה וא םירוהה רושיאו העידי אלל םג םיאתמ
איה וז תיגרוריכ הלועפ .םירוהה תמכסהו המיתח אלל םג וזה תיגרוריכה הלועפה
יפל דחוימבו תטלחומ תוידוסב ביוחמ יאופרה דסומהש ןבומ .וזכ תושר םע הדיחיה
.הרענה תשקב
רושיאל הדעוה תואצוה לע קר אלא הלפה לע תמלשמ הניא הרענה 18 ליג דע
.(ח"ש 200 -כ היה הביתכה ןמזב) ןוירהה תקספה
ליג רשאכ וא ,ןימ תרבעל ןברק התיה הרענהש דשח הלוע םהבש םירקמב
.הרטשמל וא דעס דיקפל חוודל הבוח ,הנש 14 -מ תוחפ הרענה

 
 
רפסה תיבב תואירבה תווצ דיקפת
תודימלתל ינושאר ץועיי ןתמב בושח דיקפת רפסה תיבב תואירבה תווצל
תואירב יתורישל ןתיינפהבו ,ןוירה תקספה תולקושש הלא ללוכ ,ןוירהב
.הליהקב םימיאתמ
רגובמ ףתשל ,תברסמ איהש הרקמבו ,הירוה תא ףתשל הרענה תא דדועל שי
ס"היב ת/להנמ תא עדייל ןיא .הכימת הל ןתייו התוא הווליש רחא
.הרענה תמכסה אלל יכוניחה תווצ וא
(."םידימלתב יאופר לופיטב םייטפשמ םיטביה" - האר)

 
 
תודימלת תכרדהב םיירקיע םיאשונ
 
.ןוירהה ךשמהל םילוקיש  
 
.ןוירהה תקספהל תוליבומה תוביס  
 
.ןוירה תקספה הז המ  
 
.ןוירה תקספהל ץראב תומייק תוטיש  
 
.ןוירה תקספה םיעצבמ םהב תומוקמ  
 
.ןוירה תקספהל ץלמומ יותיע  
 
.םינוכיסל תוסחייתה  
 
.(תונוימד ללוכ) תודרחלו םידחפל תישגר תוסחייתה  
 
.םירוהה תוברועמל םילוקיש  
 
קוקז רשא ,רענל םג סחייתהל בושח .רבחה תוברועמל םילוקיש
.וידחפלו תודרחל ,תודדומתהה ישוקל ,םינואה רסוחל תישגר תוסחייתהל
 
 
.תורענ לצא ןוירה תקספה יבגל קוחה תוסחייתה

 
 
.תורענ לצא ןוירה תקספה יבגל קוחה תוסחייתה

 
 
הינפה
המיאתמ תיאופר תכרעמל ןוירהב הרענה תא ,תירשפאה תוריהמב ,תונפהל ךירצ
ץועיי זכרמב רזעהל רשפא .רשפאה לככ םדקומ ןוירהה תקספה תא עצבל ידכ
קסועה אפורל וא ,םירגבתמ תאפרמל ,(".ה.ל.י.ש" וא "החותפ תלד" ומכ) םירגבתמל
תקספהל הדעוול היינפהלו ינושאר ץועייו ןוידל – תורגבתמ לש היגולוקניגב
.ןוירה
(."הליהקב םירגבתמל תואירב יתוריש" - האר)
תורשפאה תא ןוחבלו ,לפטמה םרוגל העיגה הרענהש אדוולו בוקעל שי
,ןוירהה תקספה רחאל .וילא התנפוהש םוקמל ,ךרוצה תדימב ,הרענה תא תוולל
םאתהב יאופר בקעמב תאצמנ איהש אדוול ,הכימתל תבותכ הרענל שמשל בושח
.םימיאתמ העינמ יעצמאב הגוז ןבו התוא ךירדהל דחוימבו ךרוצל

 
 
היפרגוילביב
.2001 ,יטסיטטס ןותנש .לארשיב םידלי .דליה םולשל תימואלה הצעומה . 1
:ביבא לת .םלשה ךירדמה :העינמ יעצמא .י ןמלוו ,ד ןמדייז . 2
.1999 ,דמח ירפסו תונורחא תועידי
.תורגבתמ לש ןנכותמ יתלב ןוירה .2.2-17 יללכה להנמה רזוח . 3
2000 רבמבונ ,ךוניחה דרשמ
 
 
 
4. American Academy of Pediatrics, Committee on Adolescence.
Counseling the adolescent about pregnancy options.
Pediatrics 1998;101:938-940.
5. Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, et al. Contraceptive
Technology, 16th ed. New York, NY: Irvington Publishers, 1994.
[18/4/2007 ךיראתב ןכדוע]