home_pict_top.gif (1277 bytes)
    הקלחמה לעםייאופר תועוצקמ יושירל הקלחמה 
םייאופר תועוצקמ יושיר 'חמ
 
םייאופר תועוצקמ יושיר – טאירפא דרו 'בג

 
 
להק תלבק ימיו תועש
 
'ה ,'ב ,'א
08:30 – 12:00

 
תורשקתהל ןופלט 'סמ
 
08-6745016 :ןופלט
 
08-6745158 :סקפ
 
vered@barzi.health.gov.il :ל"אוד תבותכ

 
תבותכ
םייאופר תועוצקמל ףגא
ןולקשא תיזוחמה תואירבה תכשל
יליזרב יאופר זכרמ
78306 ןולקשא

 
– סקפ /ראוד / ל"אודב תושדח תושקב ריבעהל ןתינ אל
ןולקשא זוחמב תואירבה תכשלב ישיא ןפואב תושקבה תא שיגהל שי
 
[23/6/2011 ךיראתב ןכדוע]