home_pict_top.gif (1277 bytes)
    תוחקורל הקלחמהתוחקורל הקלחמה 
הקלחמה לע
 
:תבותכ
94342 םילשורי ,157 ופי 'חר

 
ינופלט םואת יפל קרו ךא להק תלבק

 
תוינופלט תרושקת
08:00-15:30 תועשה ןיב ,ה-א םימי
 

יזוחמה חקורה
בייט-יסוטיפ לארשי 'רגמ
israel.fitoussi@lbjr.health.gov.il
02-6217379 :לט

 
 
יזוחמה חקורל ריכב /ע
לדור ןויצ-ןב 'רגמ
benzion.rudel2@lbjr.health.gov.il
02-6217344 :לט

 
 
יזוחמה חקורל יעוצקמ רזוע
ירדאכ רישאב ר"ד
bashir.qadri @lbjr.health.gov.il
02-6217361 :לט

 
 
יזוחמה חקורל תיעוצקמ תרזוע
רפוס ןיילק תנע 'רגמ
anat.klein@moh.health.gov.il
02-6217309 :לט

 
 
הקלחמה תזכרמ
יחרזמ הליג 'בג
02-6217340 :לט

 
 
02-6233026 :יתקלחמ סקפ
02-5310020 :יתקלחמ ליימ סקפ
ינורטקלא ראוד
rokchut@lbjer.health.gov.il

 
תוחקורה ףגאל םירושיק
 
תיבה ףד  
 
םילהונו םירזוח  
 
יתכלממה תופורתה רגאמ

 
 
םיספט
 
הדמשהל םימס תלבק תריסמ רושיא  
יארחא חקור יונימ רושיאל השקב  
חקור רזוע ידיב תופורת רדח לוהינל יתנש רושיאל השקב  
יאופר רישכת לש הוצא תקידבל השקב  
תודבעמל הסרג םייאופר םילער רתיהל השקב  
םייאופר םילער רתיהל השקב  
אובימ יאופר רישכת לש הוצא קווש תרתהל השקב  
ןכוסמ םס אוביל השקב  
תלוזל ןתמ ךרוצל םינכוסמ םימס לש הקזחה ןוישרל השקב  
חקור רזוע ידיב םינכןסמ םימס הקזחה ןוישרל השקב  
םינכוסמ םימס הקזחה ןוישרל השקב  
יללכ םיקורמת ןוישרל השקב  
םינכוסמ םימסל ישדוח חוד  
וטנפ רקחמל םינכוסמ םימס חוד  
רקחמל םינכוסמ םימס חוד  
הנוממ חקור יונימ לע העדוה  
םידבוע תוצב יוניש לע העדוה  
םינכוסמ םימסל הנמזה  
לוח ימיסמל תוחקורב הרשכה הצלמה  
ררקמב הרוטרפמט תרקב ספוט  
יטרפ תחקרמ תיבל םושר וניאש רישכתב שומישל השקב ספוט  
2005 תרוקיב ספוטל םינכוסמ םימס חפסנ  
זאטס שקבמל ןולאש  
[17/12/2013 ךיראתב ןכדוע]