home_pict_top.gif (1277 bytes)
    הכרדה םוחתשונא יבאשמו להנימ 
הכרדה םוחת

 
:תובותכו םינופלט ,הלבקה תועש יבגל עדימ
.7:30 –16:00 תועשה ןיב ינופלט הנעמ ןתונ םילשוריב חותיפו הכרדה םוחת
.7 המוק ,םילשורי 2 יאבט ןב 'חר .02-6705878 :ןופלט
.7:30 – 15:30 תועשה ןיב ינופלט הנעמ ןתונ רמושה לתב יצראה הכרדהה זכרמ
.03-5356804 :ןופלט

 
:הדיחיה ידי לע םינתינה םיתורישה
 
םיינוגראה הכרדהה יכרצ רותיאב קסוע םוחתה – תוינוגרא םינפ הכרדה תוינכות
,הטמה תודיחי לומ השענ םיכרצה רותיא .םיכרצה תא םלוהה יתכרדה הנעמ חותיפבו
.חטשה תא ןהו הטמה תא ןה תוללוכ תויוליעפל דעיה תויסולכוא
 
 

הרשעהו הרשכה ,הכמסה תויוליעפ םייקמ םוחתה – תוינוגרא ץוח הכרדה תוינכות
לש ןכותה ימוחתב ןה תוינכותה בור .רוביצה ללכל תוחותפה ,םינוש קוסיע ימוחתב
.רוביצה תואירב

 
 
םיכימסמה ץוח תודסומ לע הרקב םייקמ םוחתה – ץוח תודסומ לע הרקבו חוקיפ
.םיאכזל יושיר / הכמסה תודועת קיפנמו תואירבה דרשמ ילהנל םאתהב םידימלת

 
 
.רמושה לתב יצראה הכרדהה זכרמב דומיל תותיכ ריכשמ םוחתה – תותיכ תרכשה

 
 
תא עבוק םוחתה – ץוח תודסומב הכרדה תולועפב םידבועל תופתתשה רושיא - הכרדה תדעו
.תידרשמה הכרדהה תדעוב ףתוש ,ןכ ומכ .םאתהב םילהנ םסרפמו םייעוצקמה םיטרדנטסה

 
 
ל"וחב םיסנכו תויומלתשהל םידבועה תוינפ תא זכרמ םוחתה – ל''וחל תועיסנ תדעו
.דרשמה לש ל"וחל תועיסנ להונ תא ןכדעמ ןכו

 
 
םיימדקא םידומילל םידבועה תוינפ תא זכרמ םוחתה – םיימדקא םידומילל הדעו
.םידבועל הציפמו הדעוה להונ תא ןכדעמ ןכו

 
 
[9/3/2010 ךיראתב ןכדוע]