reshet_links.gif (45 bytes)
reshet_links.gif (45 bytes)
home_pict_top.gif (1277 bytes)
    תואירבה תכשלל הינפהםייח ילעב תועיגפ 
תואירבה תכשלל הינפה
 
.תבלכ דגנ ןוסיח תלבקב ךרוצה תקידבל תואירבה תכשלל תונפל שי
.ךשונה םייחה לעב תרגסהל וצה אצי תואירבה תכשלמ ןכ ומכ
.ןוימ רדחל תונפל שי הרוגס תואירבה תכשלש תועשב
םילעב הל שיש תיב תייחמ תיחטש הכישנ וא הטירש לש הרקמב
.תרחמל תואירבה תכשלל תונפל רשפא ,הרוגס רבכ תואירבה תכשל רשאכ ושחרתהשו
 

.8:00-12:00 ו םויבו 8:00-15:00 תועשב ה-א םימיב להק תלבק תועש

ץראה יבחרב תואירבה תוכשל תובותכ  
 
[7/2/2012 ךיראתב ןכדוע]