reshet_links.gif (45 bytes)
reshet_links.gif (45 bytes)
home_pict_top.gif (1277 bytes)
    תויולבגומו הדימל תויעבםירגבתמ תואירב - רפס 
תויביטקארפיה ילב וא םע זוכירו-בשק תוערפה
היאר ייוקיל
רובידו הפש ,העימש - תרושקתב םייוקיל
הדימלה יוקל דימלתה
רובידו הפש ,העימש - תרושקתב םייוקיל
Communication Disorders Hearing, Language and Speech
 
וגצרה המלת

 
העימשב םייוקיל
(תוכומנה תותכב 3% -כ) הצופנ העפות הניה רפסה תיב ידימלת לצא העימשב יוקיל
,םייתרבחה ,םיידומלה ויגשיהב עוגפלו דימלתכ דליה לש ודוקפת לע עיפשהל הלולעה
רטממ לודג קחרמב החיש עומשל םידימלת לע השקי העימשב לק יוקיל םג .םיישגרהו
.תילולימ רקיעב הנה הארוהה םש ,תוכומנה דומילה תותיכב רקיעב ,תשעור התיכב
ךומסה דעומב םידימלתה ללכל תכרענ העימשב יוקיל םע םידימלת רותיאל ןוניס תקידב
'א תותיכ ידימלתל הקידבה תא ךורעל הנה הצלמהה .רפסה תיבל םתסינכל רשפאה לככ
תועצמאב ,רפסה תיב תוחא ידי לע תכרענ הקידבה .םידומילה תנש לש הנושארה תיצחמב
תא טרפמה ךירדת יפ לעו דימלתב לופיטל ץלמומה להונה סיסב לע ,דיינ רטמוידוא
,הקידבה לש םינוירטירקל םאתהב םיביגמ םניא רשא םידלי .הקידבה עוציב ןפוא
,הינשה םעפב םג החלצהב םירבוע םניאו הדימבו תועובש השיש ךות תינשב םיקדבנ
תישענ העימשה תקידבל הינפהה .תיתעימש הכרעה עוציבל ,יגולוידוא ןוכמל םינפומ
העימשב םייוקילה תיברמ .(ןורג ןזוא ףא) .ג.א.א אפור וא/ו לפטמה אפורה תועצמאב
יוקיל וא ,(הנוכית ןזוא סופיטמ) םייתכלוה םייוקיל םנה וז הקידבב םילגתמה
המרב העימשב יוקיל .ןכל םדוק רתוא אלש ,ידדצ דח ,יתשוחת-יבציע גוסמ העימשב
הדיריב אטבתהל לולעו הביבסה ידי לע ןחבואמ וניא םיתיעל הלק וא תינוניב
ששח שי םהיבגל רשא םידימלת .היצביטומ רסוחו קותינ ,תויתרבח תויעב ,םידומילב
שי (טקש רסוח וא הבשקה רסוח ,התיכב םתוגהנתה לע תונולת בקע) םתעימש בצמל
.יגולוידוא ןוכמב םתעימש בצמ רורבל .ג.א.א אפור תועצמאב ,תונפהל
םיאכז (רובידה תויורידתב 35dB -ל לעמ) העימשב עובק יוקילמ םילבוסה םידימלת
תמכסהב השעית "עמש" ןוגרא לא הינפהה ."עמש" ןוגרא תועצמאב רובגת תועש לבקל
.דבלב םירוהה

 
הפשב םייוקל
תולוכיל תינויח הנה הניקת הרוצב הב שמתשהל תלוכיהו םדא ינב ןיב תרושקתל תשמשמ הפשה
:ולא םיטביהל סחיתהל שי הפשה יביכרמ תא םיחתנמ ונאשכ .רפסה תיבב דימלתה לש הדימלה
 
ןיבהל תלוכי ,םייוטיב ןווגמ ,ינושל רשוע – םילימ רצוא
.תוטשפומו תופדרנ םילימב שמתשהלו
 
 
םיללכ .ריבחתה יללכ םיארקנ טפשמב םילימה רדס תא םיעבוקה םיללכה – ריבחת
.לעופה תורוצו םילעפ תייטה ,רשק ,סחי תולימו קודקדה יללכב שומישל םיסחייתמ ולא
 
 
,שומישהו ןכותה יפ לע ,םילימה שורפב ןוכנ שומיש – הקיטנמס
.תונוש תויועמשמ תולעב םילימב שומישו הפשב םירוזשה םיוטיבב שומיש
 
 
תעבה ללוכ ,העבהו תרושקת יכרוצל הפשב שומיש – הקיטמגרפ
.תושגר תעבהו םירואית ,תוטשפומ תובשחמ

וא ילולימ טסקטנוקב םילימב שומישה וא/ו הנבהה תלוכיב הערפה הניה הפשב הערפה
תושירדב םידמוע םניא רשא ,םידלי לש םדקומה םרותיאב הבר תובישח שי .ילולימ אל
תובושת ןתמו ארקנה תנבה ללוכ ,התיכב תושירדה תמרו םליגל םאתהב ס"היב תכרעמ לש
ןוחבאל תונפהל שי ,יתפש עקר לע ,"יגשיה-תת"-כ םירומה ידי לע רתואמה דלי .תומלש
.תרושקת יאנילקל ,ךרוצה יפ לע ,לופיטו

 
 
רובידב םייוקל
 
יוגיה תוערפה
םיאגה לש הייגהב תוערפה אלל ,לכל הרורב הרוצב רבדל ךירצ ס"היב ליגב דלי
ותונפהל שי רורב וניא דליה לש ורובידו הדימב .םיאגה לש םיפורצ וא םידדוב
.תרושקת יאנילקל ךרוצה יפ לע לופיטו ,ןוחבאל

 
 
.לוק תוערפה
םידימלת .לוקה תדוהת וא ,ךשמ ,המצוע ,תוכיאב יונישב תונייפאתמ לוק תוערפה
תדימבו .ג.א.א אפור לצא הקידבל תונפהל שי ,הלחמ ךלהמב אלש תודירצמ םילבוסה
לוקה יוניש תפוקת רשא םירגבתמ םינב לצא .תרושקת יאנילק לצא לופיטל ,ךרוצה
רחאל תרושקת יאנילקל לופיטו ןוחבאל תונפהל שי (הנש דע) ריבס ךשמל רבעמ תכשמנ
.ג.א.א אפור תקידב

 
 
רובידה בצקב תוערפה
תורזח וא/ו תוקספה םע הנוש רוביד בצק ידי לע תונייפואמ רובידה בצקב תוערפה
חתמ תרבגהב תוולמ םיתיעל הלא תוערפה .םיטפשמו םילימ ,םייגה לע תוילוק
.רובידה בצקב תוערפהה תצובקב םיללכנ ידמ יטיא וא ריהמ רוביד ,םוגמג .תותיוועו
ול רשפאל שי ,התיכב דקפתל השקתמ וא וירבח ידי לע החדנ ,םהמ לבוס דימלתהו הדימב
.תרושקת יאנילק לצא לופיטו ןוחבא

 
?תרושקתה יאנילק םה ימ
,רותיאב םיקסועה ,תימדקא הלכשה ילעב ,ידוחיי עוצקמ ישנא םניה תרושקת יאנילק
,העינמ ,םוקיש ,לופיט ,תוידוחיי תוברעתה תוינכות ןונכת ,הכרעה ,ידוקפת ןוחבא
,רובידה ,הפשה ,העימשה םוחתב םייוקילו הניקת תוחתפתהל רושקה לכב הכרדהו ץועי
.םדא ינבב העילבהו
םידלי רתאל הרטמב ןוניס תוקידב לע םיארחא תרושקת יאנילק ,ךוניחה תכרעמב
הנווכההו םוקישה ,לופיטה לע םיארחא ןכו םהיטביה לכ לע ,תרושקתב תויעבמ םילבוסה
,יתצובקו ינטרפ לופיטב ,רפסה יתב ךותב םידבוע םה .הליהקב םימיאתמה תודסומל
.ס"היב יתווצ תכרדהבו הפשה חופיטל תוינכות תלעפהב

 
תותומע
 
םיפינס .םינש 6 ליג דעו ןוחבאה ליגמ העימש ייוקל םידליל תילופיט תרגסמ - א"חימ
6994185-03 'לט .תיצרא הצעומ .עבש ראבו הירבט , הפיח ,םילשורי ,ביבא לת רוזאב
 
 
ידרחה רזגמב העימש ייוקל םידליל תיכוניח תרגסמ - היעמש
5783410-03 'לט .קרב-ינב בקעי תיב ס"יב .ןד שוג רוזאב
 
 
02-5002008 'לט .םילשוריב העימש ידבכל ידרח הדימל זכרמ - ונלוק עמש  
 
:יצרא זכרמ העימש ייוקל םידימלת םוקישו ךוניחל זכרמ - עמש
5715656-03 'לט .ביבא-לת 30 רפסה יטילפ 'חר

 
 
היפרגוילביב
http://asha.org... תרושקתב תוערפהל תיאקירמאה הדוגאה רתא . 1
http://ishla.org.il... תרושקתה יאנילק לש תילארשיה הדוגאה רתא . 2
 
3.Language Speech, and Hearing Services in Schools
(quarterly). The American Speech-Language-Hearing Association
[27/3/2006 ךיראתב ןכדוע]