reshet_links.gif (45 bytes)
reshet_links.gif (45 bytes)
home_pict_top.gif (1277 bytes)
    םידחוימ םיכרצ םע דימלתהםירגבתמ תואירב - רפס 
סמאיליוו תנומסת
תיתחפשמ הימונוטואסיד
ריבשה X -ה תנומסת
ןואד תנומסת
דחוימה ךוניחב תואירבה תווצ דיקפת
ןיחומ קותיש
PDD -ו םזיטוא
דחוימה ךוניחב תואירבה תווצ דיקפת
The Role of the Health Taem in Special Education
 
יתימא הנויו ירפדוג לורק

 
יללכ
תויעבמ םילבוסה 21-3 םיאליגה ןיב םידליל תיכוניח תרגסמ הניה דחוימה ךוניחה
קותיש ,השקו ינוניב ,לק רוגיפ ,םזיטוא ,ןורוויע ,תושרח ,הדימל יוקיל - תונוש
16000-כ םידמול דחוימה ךוניחה תרגסמב .תוגהנתה יישק/תושק תוישגר תויעב ,ןיחומ
תויעבמ םילבוסה םידלי רובע .לארשיב רפס יתבבו םינגב ,תודסומ 300 -מ רתויב דימלת
תונורחאה םינשב .דחוימה ךוניחה לש הרומ םע ליגר רפס תיבב תונטק תותיכ שי תולק
ןתמ ךות ,םיליגרה רפסה יתב תרגסמב הלא םיבצמ םע םידלי בוליש לש המגמ תמייק
,דחוימה ךוניחה תרגסמב .הלא תורגסמב דומלל םהל םירשפאמש ךוניח יתווצ י"ע עויס
ורבע ולא םידליש ךכב תובשחתה ךות תינלבוסו הניבמ תויהל הכירצ דליל השיגה
.אלמו קיודמ עדימ תלבק לע שגד םישל שי .רבעב םיבר םיזופשאו תוקידב
רסוחו תודגנתה לש םיבצמ תונלבסו הנבהב לבקלו הכרעהבו דובכב דליל סחייתהל שי
םתעפשהו יתחפשמה בצמלו םירוהל סחייתהל שי .םירוהה לש וא םידליה לש הלועפ ףותש
לש עדיה יפל הכרדהו ץועי תתלו הלאש לכ לע תונעל שי .ותחפשמב דליה בצמ לע
.ךרוצה יפל תונפהל וא ,אפורה
םירוההמ קלחש ךכל בל םישל שיו ,תושק תולחממ םילבוס םידליהמ קלח דחוימה ךוניחב
עדיה לש םושייה לבא בר עדי םהל שי .טנרטניאהמ ןוגכ ,םיאמצע תורוקממ עדימ ולבקי
תאו ,יאופר ךמסמ לכ איבהל שקבל שי םירוהה תנמזהב .םיאתמ דימת אל דליה בצמ יבגל
.תואירבה דרשמ תוארוה יפל םינוסיח ןתמ לע תיארחא תוחאה .םינוסיח סקנפ

 
 
תיללכ הרטמ
,דחוימה ךוניחב םידימלתל תואירב יתוריש קפסל
.דליה תואירבב תוכורכה תויעב יבגל םירוהלו תווצל ץעיילו

 
 
הטישה טורפ  
 
,תווצ תדובע ידכ ךות דליה בצמ לש םייתואירבה םיטביהה לע בקעמה תא זכרל
.רפסה תיבב ותוליעפ לע דליה לש תואירבה בצמ לש תוכלשהל סחייתהלו
 
 
.דליה לש ומודיק ךרוצל יאופר-הרפהו יכוניחה תווצל חוויד תתל  
 
.ובצמב הגיסנ שי םא שדחמ ןוחבא/בקעמ ךרוצל התכב דימלתה בצמ לע חווד לבקל  
 
.רפסה תיבב םייאופר םוריח יבצמב גהנתהל דציכ תווצל ץועי תתל  
 
(תרכוס ,היספליפא ומכ) תולחמ לש םימוטפמיס ןייצל
.רפסה תיבב םוריח יבצמל איבהל תולוכיה
 
 
,יתפורת לופיט םילבקמה םידימלת תמישר ןיכהל
.ולש םילוחה תפוקו לפטמה אפורה םש
 
 
תריפסו דבכ ידוקפת ללוכ) םד תוקידב ושעי עובק ןפואב תופורת םילטונה םידימלתה לכש גואדל
תליטנב ECG :ןוגכ) םילבקמ םהש תופורתה יפל תורחא תוקידב ,ןכ ומכ .(ךרוצה יפ לע ,םד
הבוג תודידמ ,םילקיצירטה תחפשממ תוינואכד-יטנא תופורת
.(Ritalin = methylphenidate) טאדינפליטמ תליטנב לקשמו
 
 
המכסה תלבק רחאל - רפס תיבב הפורת ןתמ ןפוא יבגל יכוניחה תווצל תויחנה תתל
.שומישהו ןוסחאה תרוצ ,יאוולה תועפותו הפורתה לע רבסה ,םירוהה לש בתכב
 
 
םיטביהב יכוניחה תווצל תויללכ תויחנהו הכרדה תתל
.('וכו תוליעפ תעינמ ,הטאיד) דימלתב לופיטה לש םיפסונ

 
 
תויללכ תויחנה
תלבק ןמזב .סופורטופא/םירוהה תוחכונב קר עצבל שי דליה לש הנושארה הקידבה תא
עדימ לבקל םג ףידע .דליה לש תוגהנתהב תולכתסה ךורעל םג יוצר ןוחבאה/הזנמנאה
.התכב דליה לש ותומדקתהו ותוגהנתה לע רפסה תיב תווצמ
ךרד ינבא ,תומדוק תולחמ ,תיאופרו תיתחפשמ הירוטסיה :לולכל הכירצ הזנמנאה
רבעב יתפורת לופיט ,םהיתואצותו הדבעמ תוקידב ,םינוסיח ,יתחפשמ בצמ ,תוחתפתהב
םושר ,אפורה םע תורשקתה ךרד ,יתמו ימ לצא ,אפור לצא בקעמב דימלתה םא ,הווהבו
.תודחוימ תוארוה/הטאיד/תויגרלא
המכסה שקבל שי .עוצקמ ישנא לצא רבעב היארו העימש תוקידב רבע דלי לכש ררבל שי
יטנוולר עדימ ריבעהל תורשפא היהתש ידכ ,תוידוס רותיו לש ספוט לע םירוהה תמיתחו
יטנוולר עדימ תרבעהל תובישח שי .תיכוניחה תרגסמב יאופר-הרפהו יכוניחה תווצל
בצמ תא אפורה תכרעהו הקידבה יאצממ ,יאופר-הרפהו יכוניחה תווצל םילהנה יפ לעו
(CPR). האייחה סרוק רובעי תווצ ישנא רפסמ ,יכוניח דסומ לכבש ץלמומ .דליה

 
 
תיאופרה הקידבה  
 
הרטמ
:תנמ לע עדימ ףוסיא
 
.יאופרה בקעמה תא זכרל  
 
.םירחא םימרוגלו ,םירחא םיחמומל תונפהל  
 
.םישדח םימוטפמיס/תויביסרגורפ תולחמל תדחוימ תוסחייתה םע ,בקעמ עצבל  
 
.החפשמ ןונכתו הנחבא ךרוצל יטנג ץועייל תונפהל  
 
.החפשמהו תווצה תא ךירדהל

 
 
הטיש
דימלתה םא .חוכב דימלתה תא קודבל ןיא .תונידעב עצבל שי תינפוגה הקידבה תא
תוחכונ ילב וא םע הקידבה תא עצבלו םירוהה תמכסהב רחא דעומ עובקל רשפא ברסמ
רכומ תווצ שיא וא) תוחא תחכונ תויהל הכירצ הקידב לכב .הרומה וא/ו םירוהה
.םירוהה דחא רדעהב ,(דימלתל


 
 
תופסונ תויוליעפ
 
םיספט יולימ
לע םיכנ םידליל דויצל .תוזרפ/קזב/ימואל חוטיב/הסנכה סמל :םניה תוחיכשה תושקבה
.ל"הצו םירוהה תשקב יפל ל"הצל .דפוטרוא אפורו טסיפרתויזיפ לש הצלמה יפ
ךוניחה לש רפס תיבב םיאפורה לבא ,ולאה םיספטה תא אלמל הבוח שי הרקמ לכב אל
םע םיספט תא אלמל שי .םירחא םיאפורמ בוט רתוי םימעפל דימלתה תא םיריכמ דחוימה
ןתמ אלל ךא ,טרופמו קיודמ עדימ ןתמו ,דליה קדבנ ובש ןורחאה ךיראתה םושר
.תוצלמה

 
 
םירחא םיתורשו תוקידבל תוינפה  
 
שי .תינושארה הכרעה תעב ירטמוידוא ןוכמב העימש תקידב רבע דלי לכש אדוול שי
;תורזוח םיינזוא תוקלד (א :לש םירקמב ךרוצה יפ לע תורזוח העימש תוקידבל תונפהל
.(תורגבתהה ליגב ןואד תנומסת) העימשב הדיריל הייטנ ןהל שיש תולחמ (ב
 
 
לע עודי אל םא םג םייתנש/הנשב םעפ תרזוח םייניע תקידבל םידליה לכ תא תונפהל שי
.רדוסמ בקעמב אוהש אדוול שי ,הייאר ייוקיל ללגב לפוטמה דליב .םייוקיל
 
 
.הנשל תחא תשדוחמ הכרעה ךרוצל דפוטרוא תקידבל םיכנ םידלי תונפהל שי  
 
.רפסה תיב תווצל ,דליל ,החפשמל - ינילק גולוכיספ/רטאיכיספ ץועיי עיצהל שי  
 
,תימצע הרזעל תודוגא יבגל םירוהל ץועיי עיצהל שי
.םיגולוכיספ ,םילאיצוס םידבוע ,םירוה תוצובק

 
 
דחוימה ךוניחב םידליל םיטנוולרה םילופיטה יגוס  
 
.תיפיצפסה הלחמל  
 
.הלחמה לש םיכוביסל  
 
.(ןילטיר ,יטפליפא יטנא - חיכש) יתפורת לופיט  
 
.יתפורת ,יתוגהנתה ץועי :ירטאיכיספ בקעמ  
 
.ידפוטרוא לופיט  
 
.יגולונירקודנא לפיט  
 
,היפרתויזיפ ,קוסיעב יופיר :םייאופר-הרפ םילופיט
.היפרתוילבב ,העונת ,המרד ,הקיזומ ,תונמואב םילופיט ,תרושקת יאנילק
 
 
.תוגהנתה בוציע ללוכ יכוניח לופיט  
 
.םוקיש

 
 
הליהקב םיתורישו תותומע
."תותומעו עויס ינוגריא"17 חפסנו ,תויפיצפס תונומסת לע םיקרפ האר
 
 
[8/8/2006 ךיראתב ןכדוע]