home_pict_top.gif (1277 bytes)
ירשת יגח תפוקתב הנובנ הנוזת
22/9/2011
רפסמ ,תוכוסבו הנשה שארב רקיעב -ירשת יגח ךלהמב ץמאל ץילממ תואירבה דרשמ
הרטמב הנובנ הנוזת ילגרה לע רומשל ועייסי רשא ,םייסיסב תוגהנתה יללכ
.תודבכ תודועסב תעפושמה וז הפוקתל תינייפואה לקשמב הילע עונמל

לוכאל "םיחכוש" וב בצממ ענמיהלו תורדוסמ תוחורא לוכאל ץלמומ -גחה ינפל
.תלפוכמו הלופכ הליכא איה בער לש בצמב הליגרה הבוגתהו רחאמ
הליכאמ ענמיהל יאדכ .רתי תליכא איה תיעבטה הבוגתה - רתי תופייע לש בצמב
תוקרי תרעק ןיכהל ץלמומ .ןוזמ לש תולודג תויומכ לע תולפנתה וא תיתייפכ
.םיכותח

ףידעהלו תוושהל , יתנוזתה ןומיסה תא אורקל ץלמומ גחל תוינקה תרגסמב
.יוור ןמושו ןרתנ יתחפומ םירצומ

ןאכ ץחל הבתכה ךשמהל