home_pict_top.gif (1277 bytes)
2010 תנשל םייתלשממה םייאופרה םיזכרמה לע יתנשה יסנניפה ח"ודה
15/9/2011
יתנשה יסנניפה ח"ודה תא םסרפמ תואירבה דרשמ בשח
2010 תנשל םייתלשממה םייאופרה םיזכרמה לע
ןאכ ץחל ח"ודה ריצקתל

לע יתנשה יסנניפה ח"ודה תא םסרפמ ,'ץיבונושרג דוד רמ ,תואירבה דרשמ בשח
ידיגאתו םייתלשממה םייללכה םילוחה יתב) םייתלשממה םייאופרה םיזכרמה
יאור ידי לע םירקובמ םייפסכ תוחוד לע םיססובמ םינותנה .(םדילש תואירבה
.םייתלשממה םילוחה יתב לש ןובשחה
תוצלמהו תונקסמ ללוכה ,יביטרפואו ןמיהמ ,ילוהינ ילכ ונה יסנניפה חודה
.תואבה םינשה שולשל דרשמה תלהנה ידי לע תוטלחה תלבקב עייסל לכוי רשא
ןמזה ריצ ינפ לע וא ,תמיוסמ הדוקנב םייסנניפה םינותנה תונימזו תוכיאל
תילכלכה תוינידמה יעבוק לש תוטלחהה תלבקב הבר תובישח ,תויתנש בר תומגמב
תינטרפ המרב םייאופרה םיזכרמה ינותנ םיגצומ ורקאמה ינותנל ףסונב .תיאופרה
םהינותנ ןיב תוושהל םייאופרה םיזכרמלו תואירבה דרשמ תלהנהל רשפאל ידכב
וז האוושה .(םייפנע םינותנ םיווהמה) םירחאה םייאופרה םיזכרמה ינותנל
תיקסעה םתביבסבו םייאופרה םיזכרמב םיכילהת לש רתוי הבוט הנבהל תמרות
.םלועייו םרופיש ךרוצל
דרשמב תיללכה תבשחל ריכב ןגס ,ןמציל בקעי ברה כ"הח ,תואירבה רש ןגס
לע וכריב ,וזמג ינור 'פורפ ,תואירבה דרשמ ל"כנמו לט ריאי ח"ור ,רצואה
.ח"ודה םוסרפ
ןויצל היואר תופיקש קינעמ ח"ודה יכ ןייצ כ"הח ןמציל בקעי ברה רשה ןגס
תיווז םייאופרה םיזכרמה ילהנמל קינעמ אוה יכו ,תיתלשממה תואירבה תכרעמל
.תכרעמה לש תיסנניפה תולהנתהל תידוחיי הייאר
תא שיגדהו ח"ודה ירבחמ תא ךרב ,וזמג ינור 'פורפ ,תואירבה דרשמ ל"כנמ
ךות םייתלשממה םילוחה יתב 11 ב תישענש המוצעה תנווגמה תיאופרה תוליעפה
.הנתיאו תנזואמ תילוהינ תרגסמ לע הרימש
תובשח י"ע םסרפתמה ח"ודה יכ ןייצ ,לט ריאי ח"ור ,תיללכה תבשחל ריכב ןגס
יפסכה חווידה תוכיא רופישב ףסונ דעצ הווהמ ,תירישעה הנשה וז תואירבה דרשמ
ןמיהמ ,יתועמשמ ילוהינ ילככ שמשמה יפסכ חווידל םיטרדנטס ביצמו הלשממה לש
תואירבה תכרעמב םייטנוולרה םימרוגה תא תרשל יופצ ח"ודה .יביטרפואו
תואירבה תכרעמב תילכלכ תוינידמ תעיבקו תולכשומ תוטלחה תלבק ךרוצל הלשממבו
."תכרעמה לוהינב יסיסב ילכל ךפהו

ןתיב ילא ח"ור תואירבה דרשמ בשח ןגס תושארב םינלכלכו ןובשח יאור לש תווצ
יתב) םייאופרה םיזכרמה לש יסנניפ חותינ ללוכה ,יתנשה ח"ודה תא וכרעו ובתכ
ח"ודה .2010 תנשל (םדילש תואירבה ידיגאתו םייתלשממה םייללכה םילוחה
.2000 תנשמ לחה דרשמה תובשח ידי לע םסרופמ
-כ 2008 תנשב וויה ,רפסמב רשע דחא ,םייתלשממה םייללכה םייאופרה םיזכרמה
תולעבב יללכ זופשא תוטימ יפל) לארשי תנידמב יללכה זופשאה ךרעממ 46%
30% -כ תיללכ תואירב יתוריש תולעבבש םייללכה םייאופרה םיזכרמל .(דסומה
רפסממ 17% -כ ('וכו קדצ ירעש ,הסדה) םיירוביצה םילוחה יתבל .תוטימה רפסממ
.תרחאו תיטרפ תולעבב תוטימ - ראשהו תוטימה
היצלוגרו תילכלכ - תיביצקת תוינידמב תנייפאתמ תילארשיה תואירבה תכרעמ
םיקסוע ולא םימיבו ,םינש 3 לש הרדס המייתסה 2010 תנשב .םינש שולשל תעבקנה
שולשל השדח היצלוגרו םימכסהב םינושה םיפוגה לש תולהנההו תוינידמה יעבוק
תואצותה חותינב ונדקמתה 2010 תנשל יסנניפה חודב .2011-2013 ,תואבה םינשה
םע םימכסה) תיסנניפה תוליעפה לש יתנש תלת יסנניפ םוכיסב ןכו ,2010 תנשל
םילוחה תופוקב הכימת ינחבמו בוציי ימכסה ,גניפק ןונגנמ ,םילוחה תופוק
.תואבה םינשל החיתפ ינותנ תעבוק רשא (היצלוגרו
םייאופרה םיזכרמה לש יסנניפה חודה ינותנ ריצקת ןלהל
.םייתלשממה