home_pict_top.gif (1277 bytes)
תואירבה דרשמ תוכרעה
לש םתורטפתהל
םיחמתמה םיאפורה
26/9/2011
םיאפורה לש םתורטפתה תארקל ,תואירבה דרשמ תגהנהב ,תכרענ תואירבה תכרעמ
דימ ,4.10.11 -ה ךיראתמ לחה ףקותל סנכיהל םייופצ תורטפתהה יבתכמ .םיחמתמה
.םייעובשכ ךלהמב גרודמ ךלהמב הפקותל סנכת תורטפתההו הנשה שאר ירחא
ושגוהש תורטפתה יבתכמ 32 םהמ ,תורטפתה יבתכמ 734 םילוחה יתבב ונמנ הכ דע
.םיחמומ םיאפור ידי לע

,(142) בוליכיא :םילוחה יתבב ושגוה םיחמתמה םיאפורה לש תורטפתהה יבתכמ
(31) ןוספלוו ,(33) אפורה ףסא ,(41) ןויצ ינב ,(102) ם"במר ,(100) אביש
למרכ ,(11) ןלפק ,(30) רדיינש ,(71) ןיבר ,(100) ריאמ ,הלשממה תולעבבש
תיללכ תואירב יתוריש תולעבבש (5) התוולש ,(1) הקורוס ,(7) קמעה ,(4)
.(24) הסדה םילוח יתבבו

םיישק ןהב םייופצ רשאו םיחמתמה תיצחמ לעמ ורטפתה ןהבש תוקלחמה ןלהל
תואפרמו ףוחד יתלבה תורישה תקספה תוברל ,יאופרה תורישה תלעפהב
:ץוחה

5 תומיד 8 תודליימו םישנ ,17 םידלי ,21 תוימינפ ,15 הידפותרוא - ם"במר
.3 היגרוריכוריונ ,2 ד"רלמ ,6 היגולוקנוא ,3 גאא ,
םישנ ,5 היגרוריכוריונ ,7 םייניע ,5 תומיד ,9 הידפותרוא – ןיבר
.16 תודלויו
,7 היגרוריכוריונ ,12 היגרוריכ , ,5 גאא ,17 הידפותרוא -בוליכיא
.11 תודלויו םישנ ,7 היגולוריונ
,6 היגרוריכ ,4 גאא ,12 המדרה ,13 םידלי ,7 הידפותרוא – ריאמ
.7 רוע ,16 םישנ ,5 תומיד ,6 םייניע
– 30 רדיינש
.7 הידפותרוא ,16 םידלי – ןוספלוו
.15 תימינפ ,8 הידפותרוא – אפורה ףסא
,17 תודלויו םישנ ,13 הידפותרוא ,16 היגרוריכ ,12 םידלי – אביש
24 תימינפ
היגרוריכ ,3 גאא ,5 תודלויו םישנ ,6 םידלי,13 תימינפ – ןויצ ינב
.4 תיללכ


-ל דע 4/10/11 םיכיראתה ןיב - ףקותל וסנכי - תורטפתהה יבתכממ 80% -כ
8/10/11.
רוסחמ יופצ םהב רשא (תודיחיו ןוימ תוקלחמ ,תוקלחמ) םיינילקה םיכרעמה
70) םידלי ,(םירטפתמ 129 ) תימינפה :םה התיבשה תעב יאופר םדא חוכב יטירק
היגרוריכו (םירטפתמ 57 ) תודלימו םישנ ,(םירטפתמ 67 ) הידפוטרוא ,(םירטפתמ
.(ריאמ ח"יב) המדרהו (םירטפתמ 41 ) תיללכ

,יול יזח ר"ד ,האופרה להנימ שארל ,םילוחה יתב תולהנה וגיצה ןורחאה עובשב
םיחמתמה לש יעוצקמה ליהמתלו רפסמל תומאתומה ,תוטרופמ תוכרעה תוינכות
תוקלחמ דוחיא לע תוססבתמ ולא תוינכות ,םילוחה יתבמ דחא לכב םירטפתמה
םניאש םיחותינ לוטיב ,םינרותה רפסמ םוצמצ ,הלילה תונרותבו םויה תדובעב
,הדיל ירדחב תודליימ תויחאה רובגת ,ץוחה תואפרמ תוליעפ םוצמצ ,םיפוחד
ץוח ינרות סויג ,םידבועב רומח רוסחמ םייק ןהב תוקלחמב יתלהנמ א"כב רובגת
.הליהקהמ םינרות םיאפור סויגו


תא רמשל שי הרקמ לכב יכ םילוחה יתב תולהנה תא החנה האופרה להנמ שאר
,(םישנ ,םידלי ,ידפוטרוא ,יגרוריכ ,ימינפ) םהיגוסל ןוימה ירדח תוליעפ
ומכ םיינויח םייאופר םיתוריש לטבל ןיא .ץרמנה לופיטה תוקלחמו ,הדילה ירדח
,םייפרתומיכ םילופיט ,תיפוג ץוח הירפה ילופיט ,ןטרס ילוחל םיחותינ
םידליב םיחותינ ,ילופיט ףצר תרגסמב םינתינה םיפוחד אל םיחותינ ,הזילאיד
.םישדוח השולש לעמ ךשמנ םהל הנתמהה ןמזש םיחותינ וא

הררב ןיאב .תוקלחמ תריגסמ רשפאה לככ ענמיהל שי יכ הרוה יול יזח ר"ד
.האופרה להנימ רושיאב קר הנרגסת תוקלחמ

תללוכ תוסייגתהו תדחוימה תוכרעה בייחמה גירחהו יתרגש יתלבה בצמה חכונל
עוציבל םיחמומ םיאפור לש םתוויצב ךרוצה ללוכ םילוחה תיב יתווצ לכ לש
תעד תווח לע ךמתסהב , םילוחה יתב ילהנמ תא יול ר"ד הרוה ,תויונרות
תודיחיהו תוקלחמה ילהנמל ןה הז ןיינעל תוארוה תתל םתוכמסב יכ ,תיטפשמ
תיב לש תופוחדה ויתומישמ עוציב ךרוצל םיריכבה םיאפורל ןהו םילוחה יתבב
.םיפוחד םיתוריש תוקפסמה תוכרעמה לש ןלועפת תחטבהו ,םילוחה
.תוקלחמב םיריכב םיאפורו תוקלחמ ילהנמ לש תוישיא תושפוח ולטובי ןכ ומכ
תא תמא ןמזב ןחביש דחוימ בצמ רדח לעפוי ,תואירבה דרשמב האופרה להנימב
בצמה רדחמ תויחנה וצפוי םאתהבו ,תונושה תורישה תודיחיבו תוקלחמב םיסמועה
םילוח לש תוסיו עצבתיו ,םילוחה תיינפהל תופולחה לע םילוחה תופוקלו ,א"דמל
לע בצמה רדחמ וצפוי רוביצל תומיאתמ תויחנה ,םילוחה יתב ןיב תודלוי םישנו
.תואירבה דרשמ לש תורבודה דרשמ ידי
עידוהל תנמ לע םילוחה םע רשקב דומעל םילוחה יתבל הרוה תואירבה דרשמ
.תוננכותמ תויאופר תורודצורפ לוטיב


,הכרבב
םיובנירג - ןורמיש בניע
תואירבה דרשמ תרבוד