תונכומ תרקב רוקחת לוגרת תוכרדה הרות

ףגאה דועי

תואירבה דרשמ

 


  ףגאה דועיי  
א"דמ ,תואירבה תכשל ,םילוח תופוק ,םילוחה יתב ךרעמ תנכה    
םיילנויצנבנוק יתלבו םיילנויצנבנוק םיעגפנב לופיטלו הטילקל    
ןתמ ךשמה ךות המחלמבו הרגשב םיעגפנ יבר םיעוריאב    
.הייסולכואל שרדנ יאופר לופיט    

הנבמ  
   

םוריח תעשב תואירבו זופשאל הנוילעה תושרה ירבח  
ר"וי - תואירבה דרשמ ל"כנמ  
רבח - תיללכ תואירב יתוריש תצובק ל"כנמ  
רבח - תואירב יתוריש יבכמ ל"כנמ  
רבח - תדחואמ ח"פוק ל"כנמ  
רבח - תימואל ח"פוק ל"כנמ  
רבח - ישארה האופרה ןיצק  
רבח - ל"כנמל הנשמה  
"תושר"ה זכרמ - ח"עשל ףגאה להנמ  

:םימורופ 3 -ב תלעופ "תושר"ה   
םצמוצמ םורופ  
בחרומ םורופ  
האילמ םורופ  

,ףרועה דוקיפמ ,תואירבה דרשממ םיפסונ םיגיצנ םיפתתשמ םינושה םינוידב   
.ח"לממו םילוח תופוקמ ,א"דממ ,ישארה האופר ויצק תדקפממ   
"תושר"ה ינוידל םינמזומ םינודינה םיאשונה תוהמ יפל   
.םירחא םייטנבלר םיפוגמ םיגיצנ   

םידיקפת  
:העיגרב    
,תויתליהקה האופרה תויושרלו םילוח-יתבל םילהנו הרות תביתכ זוכיר.א        
.םוריחה יבצמ ללכל
           
    
:תוננוכו תונכומ תחטבהל חוקיפו הרקב.ב        
.םייללכ םילוח-יתבב תוננוכ תרקב(1           
.םיתחנמ תרקב(2           
.('וכו ,תוחולש ,תוסבכמ) םיינויח םילעפמ תרקב(3           
.םירטאיכיספו םירטאירג םילוח-יתב תרקב(4           
םילוח תופוקו תואירבה תוכשל תרקב(5           

:םוריח יבצמל םודא דוד ןגמ לש תוכרעיהה םואית.ג        
.הלעפה ילהונ(1           
.לוגרתו הכרדה(2           
.םוריח יבצמל תודייטצה(3           
תונכומ תרקב(4           
   
:םדא חוכ תרשכהו ןונכת.ד        
.םדא חוכ קותיר(1           
,ל"וחמו ץראהמ םיבדנתמ ,ץוח יסייוגמ ,םינפ יסייוגמ םדא חוכ לאיצנטופ רותיא(2           
.םירנויסנפ ,םישדח םילוע              
.(םילוח יתבל תויאבצ תודיחי) םיב"צחי תרשכהב תופתתשה(3           
.הכרדה יזראמ חותיפ(4           
םייטירק תועוצקמ רובגתל םיידועיסו םייאופר םיתווצ תרשכה(5           
.(דועו S.L.T.H.P ,S.L.C.A ,תויווכ ,הנירק ,הזילאיד)              
.תומיע וק ירוזאב תויחא תרשכה(6           
תועוצקמל רפסה יתבב דומיל תוינכות חותיפב תובלתשה(7           
.הדובעה דרשמ לומ תוליעפ - תואירבהו האופרה              
   
:תויגולונכטו תויתשת חותיפ.ה        
,םוריח יבצמב םיעגפנ תטילק ,םדא-חוכ - בושחמ תוכרעמ(1           
.הליהקב בחרמל תואירב תודסומ ,תואירב עדימ לוהינ תכרעמ              
,םוקרטניאו הזירכ תוכרעמ ,םיאשינ רשק ירישכמ - רשק תוכרעמ(2           
.רוביצל עדימל תידועי תכרעמ ,תויטוחלא רשק תוכרעמ ,לגס תקעזא תכרעמ              
.תילנויצנבנוק-אל םיעגפנל רוהיט ינקתמ(3           
.םוריח-תעש דויצל ןוסחא יחטש תינב(4           
.(ןשקסו ןצמח) םייאופר םיזאג תויתשת(5           
.םימ תוכרעמ(6           
.םירוטרנג(7           
.םיקוסמ יתחנמ(8           
.החוורהו הדובעה דרשמ תועצמאב םקותירו םיינויח םילעפמ רותיא(9           
     
:תודייטצהו שכר.ו        
,יאופר רושכמ - תויתליהק האופר תויושרלו םילוח-יתבל דויצ שכר(1           
.םוריח - תעשל המלשהו יוביגכ הלכתמ+ יקשמ יאופר דויצ              
.םוריח - תעשל רושכימ לש הנסחא יזכרמב תענומ הקזחאו לופט(2           
.םוריח - תעשל יוביג יאלמכ םייקה יאופר דויצו םירישכת לש ףטוש ןונער(3           
.םוריח - תעשב תוטימ תסירפ תבחרהל דויצ(4           
.תורידנ תופורתל דקומ תלעפה(5           

     
:תואירבה תכרעמ לוגרתו הכרדה.ז        
.(דועו הידמ-יטלומ תודמול ,הכרדה יטרס) תומדקתמ הכרדה תוטיש חותיפ(1          
.םוריח-תעשלו ן"ראל היצלומיס לדומ(2          
.םילהנמ יקחשמ(3          
םיילנויצנבנוק םוריח יבצמל םילוח-יתב יליגרת(4          
םוריחבו העיגרב םיילנויצנבנוק אלו
            

:הליהקב תואירבהו זופשאה ךרעמ תסירפ ןונכת.ח        
.תוחולש,דועי יוניש ,םירטאירגו םייללכ םילוח-יתב תבחרה תינכות(1          
.רוביצה תואירב תוכשלו םילוח-תופוק, םילוח-יתב לש םוריח-תעשל תוינכות תנכה םואית(2          
.(תואירבו זופשא תויושר) םואיתהו הטילשה תוכרעמ הנבמו תויופיפכ תרדגה(3          
     
םדא-חוכ ןונקת תודוא תוצלמהו תוכרעיה תרוצ שוביגל - תודעו.ט        
:םוריח-תעשב תואירבו זופשאל הנוילעה תושרל דויצו           
ב"צרהמ חתנל(1         
 
:עדימ יזכרמ ןונכת.י        
.םילוחה-יתבב(1          
.לארשי תרטשמו תוימוקמה תויושרה לש עדימ יזכרמ לומ רשק(2          

:םוריחב    
.םוריח-תעשל ףגאב תוטמ תסירפ.א        
   
תויראתמה תודעוהו תוידועיה תודעוה לש הפיצרו תפטוש תוליעפ .ב        
   
.דויצ קופינ.ג        
    
.תואירבה תכרע תודסומב תוכרדה.ד        
    
.תוליעפ תרוצ ,דועי יוניש ,הבחרהל תויחנה.ה        
   
.הייסולכואל לופט ןתמ ךשמהל רוביצה תואירבו םילוח-תופוק תויוליעפ םואית.ו         
    
.םיעגפנה תטילק רחאל םיריקחת עוציב.ז        
      
םיביטרפוא םידעצ לע הצלמהו םיאבה םימילו תועשל םיכרצה ןונכת.ח        
.םוריח-תעשב תואירבו זופשאל הנוילעה תושרל         
  
.ףרועה דוקיפ ,האופרה ליח - ל"הצ לומ ןילמוג ירשק.ט        
   
.הליהקב םיעגפנו םילוח תטילק םואית.י       
  
.יוניפ יזכרמל הנופמה הייסולכואב לופיט םואית.אי       
  
.םידבוע ידליל היהשה תורגסמ תמקהל הגאד.בי       
   
.אבישו ןלפק ,אפורה-ףסא ,יליזרב - םילוח-יתב 4ב - םייובש תטילק םואית.גי      
    

   

© Copyright 2002. The State of Israel. All Rights Reserved || לארשי תנידמ .2002 תורומש תויוכזה לכ ©