תוננוכ תרקב לוגרת תוכרדה הרות

ףגאה דועי

תואירבה דרשמ

 

ך"לח תרות  
םויאה ימרוג  

תרבגומ תוכרעיה      
בצמה תוהמ.1      
.ףרועה לע כ"לח תלעפה תורשפא לע הכרעה תמייק וב בצמ
        
היסולכואה ללכל תוננוכה בצמ ינייפאמ.2
      
.םיננסמל רוביחו ןגמה תוכרע תחיתפ.א
         
.םיחרזאל תודומצ ןגמה תוכרע .ב
         
םילוחה יתבל תויועמשמ.3
      
.הדוקפמ םייתעש ךות הרודס םיעגפנ תטילקל ךורע היהי ח"היב.א   
      
,"המידקמ תוכרעיה" בצמב תוטרופמה תולועפה עוציבב ךישמי ח"היב הטמ.ב
         
.(דועו םירתאה ילהנמ ,םוריחה הטמ לכ) ח"היבל םידיקפתה ילעבמ קלח קותירל גאדי ךא
           
.ישיא ןוגימל עגונה לכב היסולכואה ללככ וגהני יאופרה תווצה ישנא.ג
         
.ףרועב םינבמ ןוגימל תויחנהל םאתהב עצבתי ח"היב הנבמ ןוגימ  
         
ח"היב הטמ ידיקפת .ד   
      
םיטקלפ תיילתל ,םימיאתמה תומוקמב ח"היבב ןווכמה טולישה תבצהו רוזיפל גאדי(1
           
.יאופרה תווצל לופיטה תויסיטרכ תקולחלו "ןומיסה יספ" ןומיסל ,לופיטה ירתאב
              
.ןתסירפ אלל םירתאל יקשמהו יאופרה דויצה םודיקל גאדי(2
          
,םירתאב ישיאה ןוגימה םע (םיב"צחיו םיע"נדג) םיעייסמה תוחוכה תבצהל גאדי(3
          
.רתאו רתא לכב ךורדת ןתמלו םהידיקפתל םאתהב
             
ןוגימ דויצב תודייטצה ,ח"היבב יקשמהו ילהנמה יאופרה לגסה תובצייתה אדווי(4
          
.א"כ תועש 12 תונב תורמשמ יפל םירתאל תוויצו ךרוצה יפל ישיא
             
.םירתאה ילהנמ י"ע ,רתא לכב עייסמו ילהנמ ,יאופרה לגסל ךורדת עוציבל גאדי (5
          
.ח"היב תווצ רובגתל הדותעכ ץוח יסיוגמ סויג שורדי (6
          
.ח"היב ביבס תומיסחה תנכה שורדיו ח"היבל םיעייסמה הרטשמה תוחוכ תא קיעזי (7
          
.םיעגפנה תטילק תעב ח"היבב םילעופה שאה יבכמ תוחוכ תא קיעזי (8
          
.ח"היבב בשחמהו םושירה ,תרושקתה דויצ לכ תלעפהו תסירפ אדווי (9
          
,ח"היבמ םיזפשואמ יוניפל זופשאל ר"פרק .ע לא השירד הנפי (10
         
.ךכל רושיא תלבק םע יוניפב לחיו
             
.ח"היבל םיתווצה קותיר ליעפי (11
         
.תשרופמ הארוהב קר יוניפו היחנה פ"ע םיזפשואמ יוניפל תומישר תנכה אדווי (12
         © Copyright 2002. The State of Israel. All Rights Reserved || לארשי תנידמ .2002 תורומש תויוכזה לכ ©