פורומים חדשות ואירועים

שירותים

פניות הציבור נושאים

יחידות המשרד

אודות

דף הבית

מינהל הסיעוד


אישור השתתפות במבחן רישוי/ם ממשלתי בסיעוד

למועמד/ת להבחן שלום,
לרשותך מערכת להפקת אישור השתתפות במבחן
אישור זה ישמש אותך לקבלת מידע אודות הבחינה לרבות קבלת מספר נבחן אותו יש להציג ביום המבחן.
האישור יונפק לא לפני שבועיים מיום המבחן ובתנאי שהמועמד/ת עמד/ה בתנאים הבאים:
1. המועמד/ת נרשמ/ה למבחן
2. הזכאות להבחן אושרה
3. דמי הטיפול למבחן שולמו
איחולי הצלחה במבחן,
מחלקת הבחינות
  יש להקליד מספר זהות, 9 ספרות

: מספר זהות

תאריך לידה:
 
רח' ירמיהונ 39 ירושלים 93591, ת''ד 1172 ירושלים 91010, טל: 02-6241010, 5400* פקס: 02-5655947
Irmyau st. 39 Jerusalem 93591, P.O.B. 1172 Jerusalem 91010, tel: *5400, 02-6241010,fax: 972-2-5655947
  www.health.gov.il/nursing   |  Email: Call.habriut@moh.health.gov.il